MarktPlaza

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van MarktPlaza, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van MarktPlaza, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities

 • MarktPlaza
  Alle pagina's die deel uit maken van de website marktplaza.nl.
 • Advertentie
  Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op MarktPlaza.
 • Adverteerder
  De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op MarktPlaza.
 • Gebruiker
  Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van MarktPlaza. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of het bieden op advertenties.
 • Schade
  Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

Registratie

 • Het plaatsen van advertenties op MarktPlaza is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op MarktPlaza, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
 • Aan het registreren op MarktPlaza zijn geen kosten verbonden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. MarktPlaza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
 • MarktPlaza is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.

Adverteren

 • Na registratie is het mogelijk om zonder kosten een advertentie te plaatsen op MarktPlaza.
 • De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. MarktPlaza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
 • Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorie├źn en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
 • Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan.
  • Multi Level Marketing advertenties
  • Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website
  • Advertenties met betrekking op affiliate / partner programma's
  • Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.
 • Het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.
 • Het is een adverteerder ten alle tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.
 • MarktPlaza behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
 • MarktPlaza is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Afbeeldingen

 • Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen.
 • Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op MarktPlaza.
 • MarktPlaza is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.

Relatie adverteerder - gebruiker

 • MarktPlaza biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Martkplaza hierbij geen partij.
 • Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.
 • MarktPlaza aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Feedback plaatsen

Bij het plaatsen van feedback moet u uw gezonde verstand gebruiken: u kunt aansprakelijk gesteld worden voor het berokkenen van schade aan de reputatie van de gebruiker als een rechtbank besluit dat uw opmerkingen smadelijk of lasterlijk van aard zijn.

Overige aansprakelijkheid

 • MarktPlaza is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van MarktPlaza.
 • MarktPlaza is niet verantwoordelijk voor site's die buiten het domein van MarktPlaza vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, site's die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt MarktPlaza ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.

Onrechtmatige handelingen

 • Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft MarktPlaza het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft MarktPlaza in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot MarktPlaza te ontzeggen.
 • Bij misbruik van MarktPlaza kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
 • Bij oplichting verleend MarktPlaza alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.

Vrijwaring

 • Adverteerder vrijwaart MarktPlaza tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven beschreven punten.
 • De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door MarktPlaza moeten worden gemaakt.