ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Verkoopvoorwaarden:Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van REESHOF BIJOUX zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van REESHOF BIJOUX worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door REESHOF BIJOUX ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 REESHOF BIJOUX behoudt zich het recht deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en webacties van REESHOF BIJOUX zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 REESHOF BIJOUX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door REESHOF BIJOUX.
2.4 REESHOF BIJOUX is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt REESHOF BIJOUX dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.5 Informatie,afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekte en opgaven etc... met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. REESHOF BIJOUX garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc.. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.6 Alle producten die op uw verzoek vanuit het buitenland door REESHOF BIJOUX voor u besteld worden dienen ook daadwerkelijk afgenomen te worden. REESHOF BIJOUX gaat pas tot bestelling over na uw schriftelijke toezegging..


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief normale verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzingen en typefouten voorbehouden.
3.2 Betaling dient te geschieden vooraf via Bank/Giro, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van REESHOF BIJOUX.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is REESHOF BIJOUX gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 4. Levering

4.1 De door REESHOF BIJOUX opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Bij brievenbuspost welke niet aangetekend is verzonden en zoekgeraakt danwel beschadigd is kan REESHOF BIJOUX niet aansprakelijk worden gesteld. Er wordt in dit geval wel een melding gedaan bij het desbetreffende postbedrijf.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan REESHOF BIJOUX verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten/Copyright:

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door REESHOF BIJOUX geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij REESHOF BIJOUX, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
6.3 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
6.4 Het is verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van REESHOF BIJOUX, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u REESHOF BIJOUX daarvan binnen 2 werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. U dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft REESHOF BIJOUX de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De gemaakte verzendkosten worden echter niet gerestitueerd.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan REESHOF BIJOUX te retourneren. Binnen 2 dagen melden na ontvangst. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Tevens worden de reeds gemaakte verzendkosten niet aan u terugbetaald, enkel het bedrag van de sieraden.
Tevens accepteren wij alleen retouren die aangetekend verzonden worden!
7.4 Artikelen die in de aanbieding zijn kunnen niet geretourneerd worden.
7.5 REESHOF BIJOUX is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of andere, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van REESHOF BIJOUX.
7.6 Indien REESHOF BIJOUX , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product.
7.7 Alle beschadigingen veroorzaakt door vallen van het artikel, danwel behandeling met agressieve stoffen, leiden niet tot vervanging of terugbetaling.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en REESHOF BIJOUX, dan wel tussen REESHOF BIJOUX en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en REESHOF BIJOUX, is REESHOF BIJOUX niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van REESHOF BIJOUX.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft REESHOF BIJOUX in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat REESHOF BIJOUX gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan REESHOF BIJOUX kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door u worden verstrekt, worden door REESHOF BIJOUX vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
· het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
· het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
· het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
10.2 REESHOF BIJOUX neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse privacyregels- en wetgeving in acht.
10.3 REESHOF BIJOUX verstrekt geen klantgegevens aan derden.


Artikel 11. Diversen

11.1 Wanneer door REESHOF BIJOUX gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat REESHOF BIJOUX deze Voorwaarden soepel toepast.
11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met REESHOF BIJOUX in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door REESHOF BIJOUX vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.3 REESHOF BIJOUX is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.4 REESHOF BIJOUX geeft geen geld retour, voor het aankoopbedrag dient een ander sieraad uitgekozen te worden.
11.5 REESHOF BIJOUX geeft geen geld retour bij defecten aan het uurwerk van horloges.
De garantie wordt verstrekt door de leverancier. Kosten van reparatie danwel vervanging komen voor rekening van de leverancier.
Het nieuwe danwel gerepareerde horloge wordt op kosten van Reeshof Bijoux aan de klant geretourneerd.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.