Privacyverklaring

Olthof's horlogerie, gevestigd aan Provincialeweg 66 9864 PE te Kornhorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Reina Olthof is de Functionaris Gegevensbescherming van Olthof's horlogerie zij is te bereiken via bedeltjes@online.nl. Persoonsgegevens die wij verwerken: Olthof's horlogerie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bedeltjes@online.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Olthof's horlogerie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren: - Olthof's horlogerie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Olthof’s horlogerie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard, zolang als naar de aard of de inhoud van de aanvraag nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang wettelijk is toegestaan. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonsgegevens die inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon niet langer dan noodzakelijk worden bewaard voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet of andere wetten is vereist. Delen van persoonsgegevens met derden: Olthof's horlogerie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Olthof's horlogerie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Olthof's horlogerie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Olthof's horlogerie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Olthof's horlogerie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bedeltjes@online.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Olthof's horlogerie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Olthof's horlogerie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bedeltjes@online.nl . Wij garanderen echter niet dat wij alle risico's van misbruik van uw persoonlijke informatie door indringers kunnen elimineren. U dient eventuele wachtwoorden voor uw accounts veilig te houden en ze aan niemand bekend te maken. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen als u merkt dat uw gegevens worden misbruikt of andere beveiliging wordt geschonden. Het feedback gedeelte op onze site zijn toegankelijk voor het algemene publiek. U moet geen informatie in deze gebieden bekendmaken waaruit u of iemand anders kan worden geïdentificeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming of beveiliging van informatie die u in deze gebieden bekendmaakt. Contactgegevens: https://www.bedeltjes.marktplaza.nl Provincialeweg 66 9864 PE Kornhorn Tel: 0594659139