De Iishilligen- Durk van der Ploeg

Bewaar
  • Aantal keer bekeken 31x bekeken
  • Datum geplaatst 6 maanden geleden geplaatst

Kenmerken


Levering
Niet van toepassing
Staat van het product
Zo goed als nieuw
Type advertentie
Aangeboden
Type prijs
Vraagprijs

Omschrijving

Nei de winter kruiden by it lingen fan de dagen bergen sko-iis de kwelder op. Ast yn it noarden op seachst wie it oan de poal ta snie en iis. Koest streekrjocht nei de eilannen ta rinne. Fanwegens it ferriedelike fan it iis hiene wy de skiep noch wiken en wiken binnendyks. Dy moasten trijeris binnen it skaal byfuorre wurde. Jûns brochten wy de skiep dy't tsjin it lamjen oansiten yn it grutte skarhok. It Waad kreake en kreunde allegedueren fanwegens iisgong. It kistwurk fernielde lânwinning, kwelders en dykswurk. Wy hiene de noed fan iislawines dy't hûs en hokken bedrigen.
It wiene de boemzjende stappen fan Weal oer de souder dy't my benearen. Dat ivige hinne en wer rinnen. As koe er dat kreakjen fan it iis net ferneare. Of hy siet yn é keamer njonken de kachel te haweven, werby't de holle him alle kearen as in wicht nei foaren slingere. Soms koest net hearre oft it fan Weal of fan it iis kaam, maar dan heardest him kreunen, lykas it iis kreunde.
Doe't it waar omsloech en de wyn romme nei de noardhoeke dér't er ta stoarmich oanhelle, kaam der noch mear beweging yn it see-iis. In pear dagen letter, doe't de earste skossen oer de seedyk drigen te kommen, kaam heit thús mei it boadskip dat Rika as faam foar nacht en dei nei de pleats ta moast. De frou fan Barwegen wie siik wurden.
Het boek is in zeer goede staat en uitgave van Friese Pers Boekerij, Leeuwarden.
De prijs is excl. verzendkosten; gewicht 500 gram.


Reageer op deze advertentie

Je moet ingelogd zijn om te reageren op een advertentie.